ทีมบรรณาธิการ 2562

Print
หัวหน้ากองบรรณาธิการ  

ดร. ลดา พันธ์สุขุมธนา

ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
กองบรรณาธิการ  
รศ.ดร. ฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์
ภาควิชาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผศ.ดร.ชนะ รักษ์ศิริ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดร. ชีวารัตน์ ม่วงพัฒน์ 

คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ศ.ดร. ณัฐธยาน์ พงศ์สถาบดี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รศ. ดร. ดวงดาว อาจองค์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นางสาวทิพวรรณ นิ่งน้อย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
นายธนวรรธก์ มีศักดิ์  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ดร. นงนภัส ดวงดี ศูนย์วิจัยค้นคว้าและพัฒนายา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผศ.ดร. ปานไพลิน สีหาราช คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
นายพายับ นามประเสริฐ นักวิชาการอิสระ
ผศ.ดร. วิภารัตน์ เชื้อชวด ชัยสิทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
รศ.ดร. วิษณุ เพชรภา วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
นายวีระ ตุลาสมบัติ นักวิชาการอิสระ

ผศ. สมพร ชัยอารีย์กิจ

คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นายสมโภชน์ บุญสนิท นักวิชาการอิสระ
นายสักขี แสนสุภา นักวิชาการอิสระ
ผศ. สุชาดา ไชยสวัสดิ์ ศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ดร. องอาจ ธเนศนิตย์ 

ศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รศ. ดร. อมร เพชรสม คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 

Saturday the 26th. Custom text here