ทีมบรรณาธิการ 2561

Print
หัวหน้ากองบรรณาธิการ  
ดร. ลดา พันธ์สุขุมธนา

ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กองบรรณาธิการ  
ดร. ครรชิต จุดประสงค์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รศ.ดร. ฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นายพายับ นามประเสริฐ นักวิชาการอิสระ
ผศ.ดร. ปานไพลิน สีหาราช สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ดร. วิภารัตน์ เชื้อชวดชัยสิทธิ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
นายสักขี แสนสุภา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ผศ. ดร. สาวิตร ตระกูลน่าเลื่อมใส มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ดร. สุภาดา คนยัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รศ. ดร. อมร เพชรสม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผศ.ดร. อรทัย จงประทีป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Saturday the 26th. Custom text here